skip to Main Content

Intro Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Pasek DORADZTWO I USŁUGI PRAWNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. W uwagi na rodzaj świadczonych oraz w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej „RODO”) informujemy, iż na podstawie art. 13 i art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Szymon Pasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Pasek z siedzibą w Dębicy, ul. Sokola 17, 39-200 Dębica, NIP : 8722303659, REGON: 380199754. (zwany dalej „Kancelarią” lub „Administratorem”).
 3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: radca@kancelariapasek.pllub pisemnie na adres Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Pasek, ul. Sokola 17, 39-200 Dębica.
 4. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury organizacyjne i techniczne zapewniające dostęp do danych wyłącznie przez osoby upoważnione, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania.
 5. Wszystkie osoby, które wykonywać będą czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii, w ramach wykonywania zadań służbowych lub prac zleconych, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu tajemnicy danych.

 

Okres przetwarzania danych w związku z wykonywaną usługa

 1. Kancelaria przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 2. Kancelaria podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Kancelaria oświadcza, iż dane osobowe przetwarzane są w zachowaniem szczególnej staranności.
 2. Każdorazowo Kancelaria uwzględnia podstawy prawne do przetwarzania, zbierania danych osobowych, a to : art. 6 i art. 9-10 RODO.
 3. Kancelaria oświadcza, że dane osobowe zbierane są wyłącznie w celach zgodnych z prawem.
 4. W przypadku kierowania do Kancelarii korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja.
 5. Kancelaria przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jest jedynie osobom upoważnionym.
 6. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy.
 7. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji przesłania pytania przez formularz kontaktowy jest :
  1. Odpowiedź na Pani/Pana pytania przesłane przez formularz kontaktowy,
  2. Nawiązania z Panią/Panem lub z Pani/Panią pracodawcą współpracy,
  3. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 8. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonywaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.

Prawo osób, których dane dotyczą

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich:
  1. Sprostowania,
  2. Usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),
  3. Ograniczenia przetwarzania,
  4. Prawo do przenoszenia danych,
  5. Prawo wniesienia sprzeciwu,
  6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Wnioski, o których mowa powyżej można składać listem poleconym na adres siedziby Kancelarii tj. ul. Sokola 17, 39-200 Dębica, lub drogą mailową na adres radca@kancelariapasek.pl
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do skierowania skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowania i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  MAPA DOJAZDU

  KONTAKT

  Szymon Pasek
  Radca Prawny

  ul. Sokola 17
  39-200 Dębica

  tel.: +48 668 485 550
  radca@kancelariapasek.pl

  © Szymon Pasek – Kancelaria Radcy Prawnego 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony: kreatywnepiksele.pl

  Back To Top